Ontmoedigingsbrief overheid (drogredeneringen)

DOWNLOAD

Heeft u onderstaande tekst ontvangen n.a.v. het door u ingediende bezwaarschrift, dan kun u een conceptantwoord op de door de Overheid gestelde drogredeneringen downloaden.

===================================================

U heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 25 januari 2021, kenmerk 1803611-216444-PDC19, waarmee het Universitair Medisch Centrum Groningen is aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 plaatsvindt. Om bezwaar te kunnen maken tegen dit besluit dient u aangemerkt te kunnen worden als belanghebbende. Daarvoor gelden de volgende criteria.

Het begrip belanghebbende wordt in artikel 1:2, eerste lid Algemene wet bestuursrecht gedefinieerd als: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Objectief en bepaalbaar

Het belang moet objectief te bepalen zijn en dus niet alleen subjectief zijn. Een belang dat alleen bestaat in de belevingswereld van een persoon levert niet voldoende grond op om als belanghebbende te worden gezien.

Persoonlijk (kenmerkend) belang 

Vervolgens dient het belang persoonlijk van aard te zijn, om te voorkomen dat telkens een te grote hoeveelheid belanghebbenden betrokken is bij elk besluit dat door een bestuursorgaan wordt genomen. De belanghebbende dient zich daarom voldoende te onderscheiden van de personen die niet als belanghebbenden worden gezien bij – in dit geval – de aanwijzing van het UMCG als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 plaatsvindt. Voor uw situatie is de vraag hoe u zich onderscheidt ten opzichte van alle andere Nederlanders.

 Eigen belang

In het bestuursrecht kan een persoon slechts opkomen voor zijn eigen belangen en in beginsel niet voor de belangen van een derde.

Rechtstreeks belang

Ten slotte moet sprake zijn van een belang dat direct geraakt is. Wat hiermee bedoeld wordt is dat er voldoende mate van causaal verband aanwezig moet zijn tussen het genomen besluit en het belang van de persoon in kwestie.

Actueel en voldoende zeker

Een persoon wordt slechts als belanghebbende beschouwd indien hij ten tijde van het genomen besluit een duidelijk, actueel belang heeft. Een belang dat onzeker of in de toekomst gelegen is, is onvoldoende.

Ik stel u hierbij in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze e-mail toe te lichten waarom u als belanghebbende moet worden aangemerkt. Indien u niet als belanghebbende kunt worden aangemerkt, dan kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt beoordeeld.

Op basis van uw reactie of na het ongebruikt laten verlopen van de reactietermijn zal ik beslissen wat de vervolgstap in uw bezwaarprocedure is. Het kan zijn dat ik voldoende informatie heb om een beslissing op uw bezwaar te schrijven. Deze beslissing krijgt u dan toegestuurd. Het kan ook zijn dat ik nog meer informatie nodig heb. Dan ontvangt u daarover bericht.

Mocht het voorgaande voor u aanleiding zijn om de bezwaarprocedure niet voort te zetten, dan verzoek ik u mij dit te laten weten.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via 070-340 54 00.

Met vriendelijke groet,

Loading