bezwaarschrift, inzake gedwongen opname. ministerie van Volksgezondheid

DOWNLOAD

Dat de grondwet met voeten getreden wordt door het demissionaire kabinet, is een voldongen feit. Hugo en zijn maatjes in het kwaad zijn inmiddels overgegaan tot het nog meer schenden van onze burgerrechten en vrijheden. Deze criminele activiteiten moeten nu worden gestopt. Onze democratie is volledig ondermijnd en terzijde geschoven. Download het bezwaarschrift ter verzending voordat wij burgers nog meer van onze vrijheden verliezen. Uiteraard kan het bezwaarschrift, desgewenst, aangepast worden naar eigen inzicht.

VOORBEELD BEZWAAR.

 

Naam

Adres

Woonplaats

 

Aan; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

 

                                              BEZWAARSCHRIFT d.d.……..

Ondergetekende  ……….  maakt hierbij bezwaar tegen het in de Staatscourant (2021, 4662) gepubliceerde Besluit van de Minister van Volksgezondheid en Sport, H.M. de Jonge

d.d. 25 januari 2021, kenmerk 1803611-216444-PDC19, aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid. (Datum publicatie 02-02-2021).

Artikel 1 van het besluit; Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 (geïnfecteerd met SARS-C0V-2 virus) plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wpg.

Artikel 2 van het besluit; Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht maak ik bezwaar.

 Redenen van bezwaar.

Zoals ook aan de minister bekend, is er geen sprake van een pandemie. De infection fatality rate is rond de kwart procent. Dit sterftecijfer is te vergelijken met sterftecijfers van voorgaande influenza-jaren. Met andere woorden, het aantal mensen dat overlijdt en veelal ten onrechte wordt geboekt” als covid-dode, is niet afwijkend aan de door het CBS in het verleden en nu, gepubliceerde sterftecijfer.

In bedoeld besluit wordt gesteld dat patiënten die vermoedelijk zijn besmet en niet willen meewerken aan isolatie, gedwongen kunnen worden opgenomen.

Zoals eveneens genoegzaam bekend had moeten zijn aan de minister is “een vermoeden” niet voldoende om van rechtswege voor de burger dermate zwaarwegende en vrijheid beperkende maatregelen te nemen. Daarbij komt het voldongen feit dat de, te doen gebruikelijke, PCR-test volstrekt ongeschikt is om vast te stellen of er van besmetting sprake kan zijn. Kortheidshalve verwijs ik naar de World Health Organisation die, weliswaar na veel misinformatie zijdens hen, nu heeft vastgesteld dat bedoelde test te veel vals-positieven geeft. In herinnering breng ik dat bedoeld virus al in de zestigerjaren gesignaleerd is. Met andere woorden, velen hebben bedoeld virus wellicht gehad. De symptomen van Covid komen, zoals bekend, overeen met die van Influenza.

Bedoelde maatregel is derhalve dan ook absurd en indien deze coûte que coûte erdoor wordt gedrukt, dan is zulks in strijd met Artikel 10  (iedereen heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer) en Artikel 11 (onaantastbaarheid van het lichaam) van de grondwet.

Asymptomatisch of presymptomatisch.

Inmiddels is bekend dat indien een persoon asymptomatisch (COVID-19) is, dat die persoon veel minder besmettelijk is dan aanvankelijk werd gedacht.

Het moge duidelijk zijn dat zelfs als er sprake is van presymptomatische klachten, dat men gedurende slechts zeven dagen besmettelijk kan zijn. Echter zulks geldt ook voor andere ziektes zoals griep, mazelen en waterpokken.

De GGD adviseert derhalve om slechts te testen indien er sprake is van klachten. Een “vermoeden” is dus geen basis om maatregelen te nemen.

Ten overvloede meld ik dat tijdens bovengenoemde ziekteverschijnselen er in het verleden nimmer bedoelde absurde en vrijheid berovende maatregelen zijn genomen.

Het door de minister genomen besluit is dan ook in strijd met de grondwet en moet derhalve worden vernietigd.

Groetend,

==================================================

NOTA BENE.

Als reactie ontvang je wellicht een standaardformulier. Na deze teruggezonden te hebben, volgt er een een mailbericht met allerlei onzin-regels  om je ertoe te bewegen om jouw bezwaar in te trekken.

Uiteraard niets intrekken, maar rustig verder gaan.  De vrijheid van ons allemaal, dus ook van onze kinderen staat op het spel.

Als je hulp nodig hebt met het beantwoorden van de onzin-mail van de overheid, stuur dat een bericht middels “CONTACT” van deze site. Ik zal je dan een antwoord (in concept) toezenden. Uiteraard kun je het antwoord naar eigen idee en wens aanpassen.

(Niet vergeten om jouw email-adres in het bericht te vermelden).

Als wij geen verzet plegen, dan worden wij “speelballen” met zeer ernstige gevolgen, van de onbetrouwbare leugenachtige overheid.

Hans Wortel

 

 

 

 

 

 

 

Loading