D66 Slaap zacht

Naar aanleiding van de brief aan alle fracties, reageerde D66 als volgt;

Tweede Kamer fractie D66 schreef op 18-3-2015 om 10:23…… etc.

Geachte meneer Wortel,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan D66.

Werkloosheid onder ouderen is zorgwekkend. De helft van de 55 plussers heeft geen baan. We kunnen het ons niet permitteren dat er veel mensen – met waardevolle werkervaring – onnodig langs de zijlijn staan. D66 vindt dat er concrete maatregelen nodig zijn en brengt vier voorstellen om de positie van de 55 plusser op de arbeidsmarkt te vergroten.
D66 wil bijscholingscheques beschikbaar stellen voor oudere werklozen. Hier mag gebruikt van gemaakt worden voor scholing of hulp bij hun zoektocht naar een baan. Het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om ouderen in dienst te nemen. Dit kan bereikt worden door fiscale voordelen en minder financiële risico’s bij ziekte. Het afschaffen van regels die ouderen belemmeren om van baan te wisselen. De zogenaamde ‘gouden kooi’ moet verleden tijd worden.
D66 zet zich in op een leven lang leren, leren houdt niet op wanneer je de schoolbanken verlaat. De kennis van mensen moet up-to-date blijven, zodat zij een sterkere positie krijgen op de arbeidsmarkt.
Kortom, D66 heeft dit thema op het netvlies en blijft zich hier binnen en buiten het debat voor inzetten.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Lotte Beerepoot

============================
Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA ‘s-Gravenhage
*********************************************************************************
Geachte mevrouw Beerepoot,
Vooreerst dank voor uw reactie.
Helaas heb ik kennelijk één en ander niet duidelijk verwoord in bedoelde (herhaalde) brief.
Hierbij alsnog een toelichting.

Met de brief bedoel ik aan te geven dat het gelegaliseerde diefstal is om AOW-ers, indien zij getrouwd zijn, te korten op hun AOW-uitkering.
Het betreft hier een grote groep mensen die de magere jaren van en na de wederopbouw hebben meegemaakt.
De korting die hen treft, is op geen enkele wijze te verdedigen.
Vroeger was het gezin de hoeksteen van de samenleving.
De man werkte en de vrouw deed het huishouden.
Dat daar verandering in komt, daar is niets op tegen.
Wel wringt het dat bedoelde vrouwen, die wellicht geen arbeidsverleden hadden en nu al helemaal niet meer aan de bak komen als argument worden gebruikt om hun partner op de AOW te korten.
Dit is demagogie van de bovenste plank en feitelijk gewoon diefstal.
Zeer vreemd is het dat, ook van/door D66, ik dit onderwerp nog niet genoemd hoorde in de Tweede Kamer.
Of is het de bedoeling dat ouderen, na een veelal lange periode van arbeid alsnog moeten gaan bedelen bij de Overheid om het geld waar zij feitelijk gewoon recht op hebben.

Mocht de inhoud van deze e-mail niet duidelijk zijn, dan verneem ik dat graag.
Dit onderwerp moet en wel zo spoedig mogelijk, onder de aandacht worden gebracht van de dames en heren van de Tweede kamer.

Vriendelijke groet,
Hans Wortel
***************************************************************************
Geachte meneer Wortel,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp uw verwarring, bedankt voor de heldere email met toelichting.
Om onduidelijkheid te voorkomen maak ik graag nog een opmerking naar aanleiding van mijn vorige mail. Ik heb namelijk wellicht de termen alleenverdiener en alleenstaande door elkaar gehaald. Het klopt dat een alleenverdiener met partner per persoon minder AOW ontvangt dan een alleenstaande. Een alleenverdiener en zijn partner ontvangen per persoon minder AOW aangezien er vanuit gegaan wordt dat deze de maandelijkse lasten kunnen delen. Doordat gehuwden kosten als een hypotheek/huur, kosten voor de huishouding (inboedel, verzorging en opvoeding van kinderen, kosten van een auto) kunnen delen, zijn de maandelijkse vaste lasten lager.
Het is inderdaad waar dat, zoals u zegt, twee mensen van wie één inkomsten genereert, wel kosten posten hebben. Maar gezien het feit dat deze kosten gedeeltelijk gedeeld kunnen worden (zoals de huur/hypotheek en vaste kosten voor het huishouden) ontvangt een gehuwd stel per persoon minder AOW.

Ter verduidelijking:
De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op vanaf de dag dat hij of zij de AOW-leeftijd heeft.
Een alleenstaande ontvangt 1057,64 per maand.
Een gehuwde ontvang 728,81 per maand.
Een gehuwd stel met AOW gerechtigde leeftijd ontvangt gezamenlijk 1457,62.
Voor meer info hierover zie https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/

Het is dus feitelijk gezien niet zo dat een echtpaar minder AOW ontvangt dan een alleenstaande. Twee personen ontvangen tenminste het AOW bedrag dat een alleenstaande ontvangt, namelijk 1457,62. Dat is meer dan 1057,64.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Nogmaals hartelijk dank voor uw mail en het signaal dat u afgeeft. Ik heb uw mail doorgestuurd binnen de fractie zodat deze meegenomen kan worden ter voorbereiding van debatten.

Met vriendelijke groet,
Lotte Beerepoot
******************************************************************************************************

Geachte mevrouw Beerepoot,

Wederom hartelijk dank voor uw reactie.

Allereerst verwijs ik naar uw term “alleenverdiener”.
Met alleenverdiener wordt bedoeld dat er één persoon is die geld verdient.
Hiermee bedoel ik dat er, in vele gezinnen, één persoon geld genereert doch dat van dat geld twee mensen moeten leven.

Helaas slaag ik er maar niet in om helder aan D66 over te brengen wat ik bedoel.
U schrijft dat het klopt dat een alleenverdiener minder AOW ontvangt dan een alleenstaande.
Echter de door u genoemde redenering c.q. rechtvaardiging is niet juist.
Het moge toch helder en duidelijk zijn dat twee mensen (een echtpaar) van wie één inkomsten genereert, wel kosten(posten) voor twee personen heeft.
Het verhaal van de mindere vaste lasten, is dan ook niet juist.
Dit geldt ook voor de door u genoemde solidariteit gedachten naar de alleenverdiener.
U heeft toch wel begrepen dat ik niet verlang dat twee mensen (een echtpaar) meer AOW moeten krijgen dan een alleenstaande?
Neen, ik tracht u uit te leggen dat het absurd en onredelijk is om een echtpaar minder AOW toe te kennen dat een alleenstaande.
(De vaste lasten voor een echtpaar zullen, naar u zult begrijpen, eerder hoger dan lager zijn ten aanzien van een alleenstaande)
Samengevat,…. het gaat dus niet om tweemaal evenredige bedragen!
Wellicht ten overvloede, breng ik u in herinnering dat de werkeloosheid onder 50 plussers met 10 % is gestegen.
Het idee dat 60 jarigen nog werk vinden is dan ook niet reëel.
Nogmaals samengevat,….. niet tweemaal een evenredig deel AOW,… maar voor twee personen tenminste het AOW bedrag dat een alleenstaande ontvangt!

Uw antwoord zie ik graag tegemoet,

Vriendelijke groet,
Hans Wortel

*******************************************************************************
Tweede Kamer fractie D66 schreef op 30-3-2015 om 15:13:
Geachte meneer Wortel,

Betreffende uw vraag over de AOW leeftijd. Het klopt dat een alleenverdiener minder AOW ontvangt dan een alleenstaande. Deze regel is tot stand gekomen vanuit twee principes. Ten eerste ontvangt een alleenverdiener minder AOW aangezien er vanuit gegaan wordt dat een alleenverdiener de maandelijkse vaste lasten kan delen. Deze komt dus uiteindelijk op minder vaste lasten uit per persoon dan een alleenverdiener en heeft daarom minder recht op AOW. Ten tweede is deze regel tot stand gekomen uit solidariteit naar de alleenverdiener. Het zou namelijk uit de gezamenlijk opgebouwde ‘pot’ voor AOW-uitkeringen niet betaalbaar zijn om iedereen een evenredig bedrag te betalen. Het uitbetalen € 1057,64 aan alle alleenverdieners, zou betekenen dat er voor de alleenstaanden niet genoeg AOW meer over is, om zijn vaste lasten mee te kunnen betalen.

Wij begrijpen dat dit vervelend voor u is. D66 heeft daar begrip voor. Maar D66 vindt ook dat werken moet lonen, en gestimuleerd moet worden.
Door meer en slimmer te werken stimuleren we de economische groei en vergroten we de koopkracht.
D66 wil het ontslagrecht moderniseren, zodat het vast contract weer aantrekkelijk wordt. Zo scheppen we meer kansen, juist voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, zoals jongeren. Wij hebben een initiatiefwet ingediend waarin is gekozen voor een ontslagstelsel met een duidelijke en versimpelde ontslagprocedure. De redelijkheid van het ontslag (en eventuele vergoeding) kan, indien nodig, achteraf door de kantonrechter worden vastgesteld.
Bij ons betalen werkgevers de eerste zes maanden van de WW. Zo krijgen zij er financieel belang bij om werkloosheid te voorkomen.
Verder wil D66 de inkomstenbelasting verlagen, zodat werken meer loont. Investeren in scholing om werkzekerheid te vergroten. En inzetten op een leven lang leren, zodat 55-plussers een sterkere positie krijgen op de arbeidsmarkt.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Lotte Beerepoot
*******************************************************************************
Geachte mevrouw Beerepoot,
Vooreerst dank ik u hartelijk voor uw inspanningen om mijn brief te trachten te begrijpen. Jammer alleen dat het, ook na herhaalde pogingen mijnerzijds, u maar niet lukt om grip op bedoelde tekst en inhoud te krijgen. Maar wederom waag ik een poging. Ter verduidelijking zal ik de gedeelten van uw tekst die uitleg verdienen, inkleuren.
*******************************************************************************

Uitleg op uw ( bericht van Lotte Beerepoot) e-mailbericht, middels meegezonden Pdf-bestand).

Blauw = zin c.q. antwoord(en) van Lotte Beerepoot.

Zwart= antwoord Hans Wortel

 
“Ik begrijp uw verwarring, bedankt voor de heldere email met toelichting”. Indien ik, zoals in uw zin verwoord, een heldere e-mail schrijf, dan ben ik derhalve kennelijk niet verward (contradictie in terminus).
Het is inderdaad waar dat, zoals u zegt, twee mensen van wie één inkomsten genereert, wel kosten posten hebben. Maar gezien het feit dat deze kosten gedeeltelijk gedeeld kunnen
worden (zoals de huur/hypotheek en vaste kosten voor het huishouden) ontvangt een gehuwd
stel per persoon minder AOW. Dat de kosten voor twee mensen gedeeltelijk gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld “de kachel brandt voor twee mensen in plaats van voor één persoon” dat klopt. Maar indien slechts één persoon inkomsten genereert, dan valt er niets te verdelen. Immers de andere persoon draagt niet bij met betrekking tot de inkomsten. Deze persoon kost geld maar brengt zelf niets in.
Het is dus feitelijk gezien niet zo dat een echtpaar minder AOW ontvangt dan een alleenstaande. Twee personen ontvangen tenminste het AOW bedrag dat een alleenstaande ontvangt, namelijk 1457,62. Dat is meer dan 1057,64. Dit geldt slechts indien twee personen tijdens dezelfde tijdsspanne beiden AOW krijgen. Op het moment dat slechts één persoon AOW krijgt en als herhaald geformuleerd, van de AOW van één persoon en dan ook nog
eens gekort, twee personen moeten leven, dan is dat niet juist.
Ter illustratie onderstaand voorbeeld.

………………..Piet is op één september 2015, 65 jaren oud geworden en krijgt (enige maanden later) op één december 2015 voor het eerst AOW. Zijn vrouw Elsje is op het moment dat haar man Piet voor het eerst AOW krijgt, 60 jaren oud en heeft dus nog geen recht op AOW. (Elsje krijgt pas over circa vijf jaren AOW). Echter, Elsje heeft geen loon uit arbeid. Ondanks het feit dat er twee personen van één AOW moeten leven, hebben de regerende politici besloten om Piet te korten op zijn AOW………………..
Conclusie. De korting op de AOW is op het moment dat er slechts één persoon AOW krijgt terwijl de partner nog geen AOW krijgt en ook geen loon genereert, absurd en op geen enkele manier uit te leggen dan wel te verdedigen. Dat er gekort wordt op het moment dat beide partners AOW krijgen, is te verdedigen. Immers sommige kosten (zie het voorbeeld van de stookkosten d.m.v. de kachel) kunnen worden “gedeeld”. Beter verwoord,…….op het moment dat de kachel brandt, kunnen er ook twee personen zich warmen.

Vriendelijke groet,
Hans Wortel
**************************************************
Geachte heer Wortel,

Ik begrijp wat u schrijft in uw diverse mails, maar moet helaas
constateren dat we het niet eens zullen worden.

Het besluit om de partnertoeslag van de AOW af te schaffen is in 1996
genomen. Dit jaar is deze in werking getreden, maar het was ruim van te
voren bekend dat dit zou gaan gebeuren.

Wanneer twee mensen samen wonen, kunnen deze twee mensen een deel van
hun kosten delen en in principe alle twee inkomen generen. Dit kan door
AOW na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, door werk, of als
dat niet kan door bijvoorbeeld bijstand. Het principe van één kostwinaar
in een gezin wordt dus soort van los gelaten en beide personen worden
als economisch gelijkwaardig gezien.

Natuurlijk begrijp ik dat dit niet is hoe u dit het liefst had gezien en
dat dit voor uw partner een inspanningsverplichting met zich meebrengt.
De redenering achter deze verandering snap ik echter ook.

Met vriendelijke groet,
Martine van Bemmel

Medewerker publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie D66
Plein 2 / Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
*****************************************************************************************
Geachte mevrouw Van Bemmel,

Ik geef het op.
Tegen zoveel domheid kan ik niet op.
Kennelijk heeft het geen enkele zin om D66 eraan te herinneren dat de werkeloosheid onder 50 plussers met 15 % is gestegen.

Droom lekker verder D66.

Vriendelijke groet,
Hans Wortel.

Loading